Artefact

Design Centre, Chelsea Harbour Lots Road London SW10 0XE

22 - 29 June 2021

Artists Represented:

 • Shihoko Fukumoto
 • Tomonari Hashimoto
 • Koji Hatakeyama
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Ryuichi Kakurezaki
 • Toru Kaneko
 • Eiko Kishi
 • Kyoko Kumai
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukito Nishinaka
 • Takayuki Sakiyama
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Mariko Sumioka
 • Shinya Yamamura

Works

Fumie Sasai Musubi-yama, 2019

Musubi-yama

H 19.5 x W 40.5 x D 22 cm
Lacquer (Urushi)