Yukito Nishinaka

Yobitsugi 'Benihomura', 2018

Yobitsugi 'Benihomura'

H 28.5 cm
Glass, silver leaf

Yobitsugi, 2015

Yobitsugi

H 28 x W 24 x D 18 cm
Glass, silver leaf

Yobitsugi Wan 'Amatsuchi', 2018

Yobitsugi Wan 'Amatsuchi'

H 12.5 x W 12.5 x D 9 cm
Glass, gold leaf & silver leaf
Sold

Yobitsugi Iwao (Rock) , 2018

Yobitsugi Iwao (Rock)

H 40 x W 17 x D 15 cm
Glass, gold leaf & silver leaf
Sold

Yobitsugi koro & lid, 2016

Yobitsugi koro & lid

H 16 x W 10.5 x D 10.5 cm
Glass, silver leaf & pewter plated lid
Sold

Yobitsugi vase, 2016

Yobitsugi vase

H 21.5 x W 21 x D 16.6 cm
Glass, gold leaf, silver leaf
Sold

Yobitsugi Tall Blue Vase, 2014

Yobitsugi Tall Blue Vase

H 33.5 x W 18 x D 16.5cm
Glass, silver leaf
Sold

Yobitsugi koro, 2015

Yobitsugi koro

H 11.8 x W 12 x D 12 cm
Glass, Silver Leaf, Silver
Sold

Yobitsugi black / red vase, 2014

Yobitsugi black / red vase

H 19.5 x W 12.5 x D 11.5 cm
Glass, silver leaf
Sold

Yobitsugi large open dish, 2014

Yobitsugi large open dish

H 18 x W 45.5 x D 43 cm
Glass, Gold Leaf, Silver Leaf
Sold