Takeshi Mitsumoto A Set of Three Tall Iron Sculpture, 2008

49.5 to 64 cm high cm
Iron, rust

Trio Mitsumoto