Shihoko Fukumoto Tsushima II, 2006

H 220 x W 78cm
Indigo dyed 'old' hemp and cotton

3816 shihoko fukumoto