Shihoko Fukumoto Okusozakkuri, 2019

H 175 x W 68 cm 
Indigo dyed hemp

fukumoto 2020