recent: Masterpiece Online 2020

This year Masterpiece is online only
22 - 28 June 2020

Artists Represented:

 • Shihoko Fukumoto
 • Tomonari Hashimoto
 • Koji Hatakeyama
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Ryuichi Kakurezaki
 • Toru Kaneko
 • Eiko Kishi
 • Kyoko Kumai
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukito Nishinaka
 • Takayuki Sakiyama
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Chikuunsai IV Tanabe
 • Shinya Yamamura

Ryuichi Kakurezaki Flower Vase, Una Mistura, 2018

H 49.7 x W 24.3 x D 22 cm
Bizen ware ceramic

View All Works >