recent: Masterpiece London 2018

The Royal Hospital Chelsea

South Grounds, 
Chelsea Embankment, 
London SW3 4LW
28th June - 4th July 2018

Artists Represented:

 • Shihoko Fukumoto
 • Koji Hatakeyama
 • Kenji Io
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Toru Kaneko
 • Eiko Kishi
 • Sachiko Kuroda
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukito Nishinaka
 • Takayuki Sakiyama
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Chikuunsai IV Tanabe
 • Shinya Yamamura

Ryuhei Sako Ribbed Open Vessel, 2016

H 19.5 cm
Mokume-gane

View All Works >